Podmínky užití stránek www.jinybeh.cz

1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.jinybeh.cz je Miroslav Knedla  („jinybeh“ nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.jinybeh.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.jinybeh.cz („obchodní podmínky“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno jinybeh ani webových stránek samotných.

2. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.jinybeh.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.jinybeh.cz lze bez souhlasu jinybeh použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.jinybeh.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu jinybeh. V případě porušení autorských práv se bude jinybeh domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www.jinybeh.cz s tím, že je zakázáno zejména:

zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.jinybeh.cz nebo je jinak zneužívat,
zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.jinybeh.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., a
šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. Omezení odpovědnosti Jinybeh.cz

Obsah internetových stránek www.jinybeh.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.jinybeh.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.iinybe.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.jinybeh.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.jinybeh.cz.

 

5. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si mohou na internetových stránkách www.jinybeh.cz vytvořit vlastní profil. Pro užití internetových stránek www.jinybeh.cz není nutné vytvoření profilu ani registrace.

Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. jinybeh neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření profilu.

Jinybeh.cz je oprávněn smazat profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah.

Uživatel je oprávněn si registraci a profil kdykoliv zrušit či libovolně měnit zadané údaje.

6. Ochrana osobních údajů

Jinybeh.cz shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci a vytvoření profilu, a to zejména jméno, elektronickou adresu (e-mail), fotografii a další údaje, které uživatel v rámci registrace a vytvoření profilu vědomě a dobrovolně poskytne. Osobní údaje jinybeh.cz shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

Poskytnuté osobní údaje Jinybeh nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze k přihlášení, registraci a správě profilu na www.jinybeh.cz..

Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že jinybeh provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat jinybeh o vysvětlení nebo může požadovat, aby jinybeh odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení administrátorů webu jinybeh.cz.

Osobní údaje jsou jinybeh zpracovávány po dobu existence registrace a profilu uživatele.

 

7. Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi uživatelem a jinybeh se řídí českým právním řádem.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.jinybeh.cz.

V Brně, dne 24. května 2018